eng rus fr es pt milkotester Home Site map Contacts other
Milk Analyzer Master Pro Home Milk Analyzer testin machine Lactomat Rapid
Products
Contacts
Register
About
Accessories
info library appendix faq

LACTOMAT RAPID MINI

LACTOMAT RAPID DP

LACTOMAT RAPID S

LACTOMAT RAPID

LACTOMAT BISONIC

LACTOMAT BISONIC RAPID

Milk Analyzer Lactomat

ELECTRONIC SCALE
EXTERNAL PRINTERIN FLOW pH MEASUREMENT


USB FLASH DRIVE

 

На 25.05.2018 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет: Изпълнение на проект „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД на 21.08.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.001- 0470-C01 за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение
на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД ”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


„Милкотестер“ ООД на 09.02.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0989-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД“.

01.06.2016 г.

Тръжна документация за изпълнение на ДБФП BG16RFOP002­2.001-0989-С01

„Милкотестер“ ООД обявява процедура  „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини“

·      Обособена позиция 1: Струг – 1 брой;

·       Обособена позиция 2: Режещ лазер – 1 брой;

·       Обособена позиция 3: Машина за насищане на платки – 1 брой

Срок за подаване на оферти – до 08.06.2016 г., 17:15 ч

Тръжната документация е налична и на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg

 

·         Съдържание на тръжната документация 
Home | About us | Products | Contacts | Register

www.milkotester.com