eng rus french milk analyzer milkotester Home Site map Contacts other
milk analyzer Home Milk analyzer Master Pro
Products
Contacts
Register
About
Accessories
news measure master master

 

На 03.02.2020 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002­2.040-0376-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет -изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД,“.

Проектът е насочен към разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на "Милкотестер" ООД в гр. Белово за производство на млекоанализатори. Така описаното ще се постигне, чрез реализацията на настоящия инвестиционен проект, закупуването и въвеждането в експлоатация на Монтажна линия за печатни платки - 1 бр., Машина за нанасяне на покритие с перилен - 1 бр., CNC Струг - 1 бр. и Струг шведски тип - 1 бр. С реализацията на настоящия проект, закупуването на описаните машини, компанията ще реши редица технологични проблеми и ще автоматизира ръчно осъществявани операции, които представляват тясно място в целия производствен цикъл.

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е в размер на  1 060 000.00 лв., от които 742 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (630 700.00 лв. европейско и 111 300.00 лв. национално съфинансиране) и 318 000.00 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта:

Подобряване на производствения капацитет на "Милкотестер" ООД, чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

Специфични цели на проекта:

  • Разширяване на експортния капацитет на "Милкотестер" ООД;
  • Подобряване на производствения капацитет на "Милкотестер" ООД, чрез закупуването и въвеждането в експлоатация на Монтажна линия за печатни платки - 1 бр., Машина за нанасяне на покритие с перилен - 1 бр., CNC Струг - 1 бр. и Струг шведски тип - 1 бр.

Очаквани резултати:

  • Увеличаване на капацитета за производство на млекоанализратори;
  • Оптимизиране на производствения процес, в етапите за производство на платки и корпусни детайли;
  • Подобряване ефективността на производствения процес, в етапите за производство на платки и корпусни детайли;
  • Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, поради отпадане използването на външни услуги;
  • Подобряване качеството на произвежданите продукти, поради автоматизирането на сега ръчно осъществявани процеси.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0078-C01 „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 
Home | About us | Products | Contacts | Register

www.milkotester.com