eng rus french milk analyzer milkotester Home Site map Contacts other
milk analyzer Home Milk analyzer Master Pro
Products
Contacts
Register
About
Accessories
news measure master master

На 25.05.2018 г. „Милкотестер“ ООД подписа договор BG16RFOP002-1.005-0078-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, с предмет: Изпълнение на проект „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“.

Проектът е насочен към разработване на продуктова иновация - уред за анализ на клетки с работно наименование ,Анализатор на клетки Милкотестер“, “MCA 01”- до ниво на технологична готовност TRL 6. Иновативният продукт ще се разработи от кандидата в партньорство с научната организация СУ "Св. Климент Охридски". За разработването на иновацията е формиран екип от специалисти на двете организации, които обединяват усилията си, ресурсите си за постигане на общата цел, като ще споделят както резултатите, така и рисковете от проекта. За разработването на иновативния продукт, ще се осъществяват дейности по изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията и по създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация, като разходите за заплати на екипа по проекта са сред основните по проекта. Допълнително, за реализация на научно изследователската и развойна дейност със средства по настоящия проект се предвижда финансирането на закупуването на лабораторни и тестови апарати, материали и консумативи, възлагане на външна услуга по синтезиране на набор от багрила и разходи за амортизации на специализирано компютърно оборудване за създаване, обработка и тестване на дигитален чертеж и макет на иновацията. С осигуряването на така описания финансов ресурс и реализация на тези дейности, ще бъде създадена продуктова иновация попадаща в Тематична област 2 „Мехатроника и чисти технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, и по - конкретно в сферата на мехатрониката. Така описаното направление е приоритетно за южен централен район за планиране (гр. Белово), където ще се осъществяват основните дейности по създаване на продукта. Допълнително разработения до ниво на технологична готовност TRL 6 иновативен уред ще представлява новост на общоевропейския и световен пазар, предвид отсъствието на подобно устройство, което да съвместява описаните иновативни характеристики.

Изпълнението на проекта ще се финансира със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 639 704,86 лв., от които 499 447,01 лв. безвъзмездна финансова помощ (424 529,93 лв. европейско и  74 917,08 лв. национално съфинансиране) и 140 257,85 лв. собствено съфинансиране от страна на Бенефициента и партньора по проекта.

Обща цел на проекта:

Основна цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и дейност на "Милкотестер" ООД и партниращата научна организация СУ "Св. Климент Охридски" в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, и по - конкретно в сферата на мехатрониката, чрез разработването на продуктова иновация, а именно иновативен уред за анализ на клетки „Анализатор на клетки Милкотестер“ („Milkotester Cell Aanalyzer”) “MCA 01”.

Специфични цели на проекта:

- Разработване на иновативна в общоевропейски мащаб продуктова иновация до ниво на технологична готовност TRL6;

- Повишаване на иновационния капацитет и дейност на дружеството-кандидат;

Така описаните обща и специфични цели са в пряк унисон с целта на процедурата "Разработване на продуктови и производствени иновации", а именно: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. В допълнение, реализацията на настоящия иновативен проект, пряко допринася за постигане на очакваните резултати от реализация на процедурата, а именно: нарастване на дела на предприятията, разработващи продуктови и производствени иновации в тематичните области на ИСИС, в резултат на което ще се повиши иновационния им капацитет и конкурентоспособност. Заложените цели са в унисон и със специфичната цел на Приоритетна ос 1 на ОПИК за повишаване на иновационната дейност на предприятията и постигането им ще допринесе за разработване на иновативен продукт в област "Мехатроника и чисти технологии" от ИСИС с висок потенциал за пазарна реализация.

Очаквани резултати:

§ Повишаване на иновативния капацитет на кандидатът и партньорът и  осъществяване на индустриални научни изследвания за създаване на нови знание в областта на мехатрониката, в комбинация с физиката, химията и оптикоелектрониката, пристъпване към осъществяване на следващата дейност по създаване и тестване на прототип, свързан с разработваната продуктова иновация MCA 01. Достигане до ниво на технологична готовност 5 (съгласно TRL скалата).

§  Извършване на външна услуга, свързана с научни изследвания за синтезиране на типове багрила за обагряне на различните видове клетки;

§  Закупуване на нужните 6 комплекта материали, за осъществяване на научно изследователска и развойна дейност по създаване на продуктовата иновация:

(1 комплект автоматични микропипети; 1 комплект обективи за микроскоп; 1 комплект камери за микроскоп; 1 комплект бъркалки; 1 комплект химикали);

§  Повишаване на иновативния капацитет на кандидатът и партньорът и  разработване на продуктова иновация - иновативния MCA 01 до ниво на технологична готовност TRL 6, а именно технология (продуктът MCA 01), демонстрирана в релевантна среда.;

§  Създаване на прототип на уреда, тестван в релевантна среда, документация на прототипа, синтезирани багрила за прилагане в прототипа и чертеж на уреда;

§  Доставени 7 уреда, както следва: Ротационен вакуум изпарител-1бр.; Аналитична везна-1бр.; Воден термостат-1бр.; Дестилатор-1бр.; Флуоресцентен тринокулярен микроскоп-1бр.; Спектрофотометър-1бр.; Електромагнитна бъркалка с нагряване-1бр., пряко свързани с провеждането на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация и създаване и тестване на прототип, свързан с разработваната продуктова иновация.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-1.005-0078-C01 „Разработване на иновативен продукт от „Милкотестер“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 
Home | About us | Products | Contacts | Register

www.milkotester.com