eng rus french milk analyzer milkotester Home Site map Contacts other
milk analyzer Home Milk analyzer Master Pro
Products
Contacts
Register
About
Accessories
news measure master master

„МИЛКОТЕСТЕР“ ООД на 21.08.2017 г. подписа договор BG16RFOP002-3.001-0470-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на енергийната ефективност в „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД ”.

Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на шприцмашина за пластмасови детайли- 1бр. и вертикална фреза - 1бр. Енергийната ефективност на компанията ще бъде повишена и чрез реализиране на дейност за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия. Отделяната топлинна енергия от пещ за спояване на печатни платки ще се връща обратно в производственото помещение чрез въздуховод и така ще осигури основната част от отоплението на цеха през зимния сезон, а през лятото подгретият от пещта въздух ще се отвежда навън, като ще бъде спестена електроенергията използвана за охлаждане на цеха. В проекта са включени и дейности за изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Комбинацията от тези две дейности има за цел наблюдение, измерване и анализ на енергийните потоци, което ще предостави възможност на ръководството да получава своевременни и обективни данни за електропотреблението и възможност за предприемане на действия за оптимизиране на разхода на електроенергия. ISO 50001 ще определи изискванията, приложими за ползване и потребление на енергия, включително измерване, документиране и докладване, дизайн на оборудване, системи, процеси и практики на работа на персонала, които да допринесат за енергийната ефективност. Инвестицията е структурирана на база на извършен енергиен одит, който показва, че в резултат на въвеждането й в производствения процес ще бъдат постигнати енергийни спестявания за предприятието ПЕС=58.77%, спестявания от препоръчания пакет от енергоспестяващи мерки по отношение на общото енергийно потребление ESR=74.4% и спестявания на емисии СО2 в размер на 27.6 тона/годишно.

Общата сума на инвестицията е 501 800.00 лв., от които 355 660.00 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (302 311.00 лв. европейско и 53 349.00 лв. национално съфинансиране) и 146 140.00 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „Милкотестер" ООД чрез доставка и въвеждане в експлоатация на ново енергоспестяващо оборудване, допринасящо за повишаване на конкурентоспособността на предприятието, устойчиво екологично развитие и растеж и намаляване на негативното въздействие от производството върху околната среда.

Специфични цели на проекта:

·           Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на компанията чрез изпълнение на препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност;

·         Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;

·         Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;

·         Намаляване на производствените разходи на дружеството и респективно на себестойността на продукцията

Резултати:

·         Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова шприцмашина за пластмасови детайли -1 бр.;

·         Изпълнена мярка 1 от енергийното обследване;

·         Повишено качество на предлаганата продукция;

·         Разширен производствен капацитет;

·         Доставена, монтирана и въведена в експлоатация нова вертикална фреза - 1 бр.;

·         Изпълнена мярка 2 от енергийното обследване;

·         Доставена и въведена в експлоатация климатична камера и извършено СМР за въвеждане на система за оползотворяване на остатъчна топлина, отделена от пещ за спояване на платки;

·         Изпълнена мярка 3 от енергийното обследване;

·         Постигнато енергоефективно отопление на цеха;

·         Доставена, инсталирана и въведена в експлоатация автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 бр.;

·         Изпълнена мярка 4 от енергийното обследване;

·         Осигурена възможност за получаване на статистически данни относно енергопотреблението на предприятието;

·         Повишаване на управленския капацитет за управление на енергопотреблението

·         Въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт

·         ISO 50001;

·         Издаден сертификат за въведена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001

·         Изготвен доклад за енергиен одит по образец;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-3.001- 0470-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МИЛКОТЕСТЕР“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.

 
Home | About us | Products | Contacts | Register

www.milkotester.com