eng rus french milk analyzer milkotester Home Site map Contacts other
milk analyzer Home Milk analyzer Master Pro
Products
Contacts
Register
About
Accessories
news measure master master


„Милкотестер“ ООД на 09.02.2016 г. подписа договор BG16RFOP002­2.001-0989-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД“.
Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация на: Струг – 1 брой, Режещ лазер – 1 брой и Машина за насищане на платки – 1 брой, необходими за производството на апарати за анализ на мляко (млекоанализатори).

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 070 117,00 лв., от които 749 081.90 лв. безвъзмездна финансова помощ (636 719,62 лв. европейско и 112 362,28 лв. национално съфинансиране) и 321 035.10 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД чрез въвеждане на ново технологично оборудване.

Специфични цели на проекта:
- Разширяване на експортния капацитет;
- Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.

Резултати:
1) Увеличен производствен капацитет за производство на платки;
2) Значително намаляване на времето на изпълнение на поръчката;
3) Минимизиране на допусканите неточности в изрязваните и струговани корпусни детайли;
4) Значително повишаване на производствения капацитет на дружеството;
5) Значително увеличаване на нетните приходи от продажба на предприятието;
6) Изменение на средните генерирани приходи от износ в следствие на инвестицията по проекта;
7) Повишаване ефективността на производствените разходи с над 16%;
8) Нарастване на производителността с над 16%;
9) Вътрешна норма на възвращаемост от над 48,3% на инвестиционния проект;
10) Намаление на неизползваните неръждаеми стомани, чрез оптимизации в процесите на лазерно рязане;
11) Оптимизациите в разкроя ще намалят използването на суровините;
12) По-малко количество отпадък-неръждаема стомана и автоматна стомана А 12;
13) Минимизирано количество отпадък в процеса на струговане;
14) Финансовият ефект от ефективността при струговане ще позволи допълнително намаляване на себестойността на крайното изделие.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002­2.001-0989 Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Милкотестер“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

 
Home | About us | Products | Contacts | Register

www.milkotester.com